NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | FREDAG 20 MARS 2015 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Rätt kompetens till företagen och offentliga sektorn
Blekinge har arbetat fram en strategi för hur kompetensen i regionen ska tillgodoses
Den kompetensförsörjningsstrategi för de kommande tre åren som regionstyrelsen antog i förra veckan har ambitiösa mål.

Strategin beskriver en gemensam och tydlig riktning för det kommande arbetet.  Den beskriver utvecklingsområden från gymnasieskolan till högskola och viktiga branscher. Strategin är en viktig del i Blekingestrategins insatsområde arbetsliv.

- Det är efter ett stort och omfattande arbete med många inblandade som strategin tagits fram, säger Katarina Johansson som ansvarar för kompetensförsörjning vid Region Blekinge.

Strategin definierar hur vi ska samverka i kompetensförsörjningsfrågor i Blekinge. Det handlar om att involvera Blekinges arbetsgivare för att få fram ett bra planeringsunderlag för hur många som behöver rekryteras och vilken utbildning som efterfrågas. En annan aspekt i att attrahera människor till Blekinge är att få de regionala arbetsgivarna att bli mer attraktiva och att samordna kompentensutveckling av redan anställda.

– För att vi ska klara det övergripande målet med kompetensförsörjning som är uttalat i Blekingestrategin har vi brutit ner frågan till delmål. Till exempel att antalet företag som inte hittar personal att anställa ska minska, att anställningsbarheten för studenter för BTH ska öka eller att fler än 90 procent ska gå ut gymnasieskolan med examensbevis, säger Katarina Johansson.

Nu böjar arbetet med att bryta ner de olika delarna till konkreta insatser. Kompetensrådet, som består av representanter från de olika utvecklingsområdena i strategin, har ansvaret.
 
Arbetet grundar sig i samverkan och dialoger med olika parter. Inom några områden har dialoger redan påbörjats och handlingsplanen för samverkan inom vård och omsorg kommer att vara klar redan under våren 2015.

Jämställdhet - inom hela kompetensförsörjningsområdet - är ett av de stora och viktiga områdena i strategin. En arbetsgrupp kommer att starta arbetet under våren.

Strategin gäller till och med år 2017, därefter kommer strategin att revideras för att kunna gälla fram till 2020. Ladda ner strategin för Blekinges kompetensförsörjning här.

Strategin för kompetensförsörjningen i Blekinge är ett av styrdokumenten som används för att bedöma vilka insatser som ska beviljas medel ur Europeiska socialfonden för Skåne och Blekinge (läs mer om Socialfonden här).
Här är några av Blekinges mål fram till 2017
 • Öka antalet antalet utbildningsplatser inom yrkeshögskolan
 • Minska avhopp från gymnasieskolan
 • Öka antalet komvuxutbildningar
 • En modell för kompetensmäkling har tagits fram och genomförts
 • Samverkan inom Blekinge har ökat och utvecklats
 • Nya metoder för att matcha arbetslösa mot arbetsmarknaden finns
 • Fler pendlar in och fler flyttar in till Blekinge
 • Fler har utbildats inom tjänste- och servicesektorn och branschen hittar kompetens att anställa
Strategin är ett statligt uppdrag med syfte:
 • att ge ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet
 • att samorda behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet
 • att öka samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering
 • att ge öka kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar
Tillgång till kompetens

en viktig konkurrensfaktor

Ett mål vi satt i Blekingestrategin är att Blekinges näringsliv och offentliga organisationer år 2020 har god tillgång till kompetent arbetskraft.

För att gemensamt verka för att nå detta mål är det viktigt att vi delar samma nulägesbild; Hur ser behoven ut och vilka aktörer finns i vårt närområde som har möjlighet att möta efterfrågan på kort och lång sikt? En utmaning är givetvis också den demografiska bilden och hur stor del av befolkningen som är i sysselsättning.

Kompetensförsörjningsstrategin ger oss denna samlade bild, tillsammans med utmaningar, mål och handlingsplaner, inom ett antal viktiga områden.

Att sträva efter förbättrad samverkan för ökad kompetensförsörjning är en del av Blekingestrategin. Samtidigt vet vi också att tillgänglighet och attraktivitet är viktiga komponenter för att attrahera kompetens liksom vikten av att samverka för att hjälpa medflyttande att hitta arbete. Initiativ är inledda även inom dessa områden. Ett annat område som vi bör arbeta mer med är att få studenter som tagit examen från BTH att stanna kvar i Blekinge, och att hitta former för att stödja detta.

Och så givetvis viktigast av allt – att våra ungdomar går ut gymnasieskolan med godkända betyg. Här pågår ett arbete inom ramen för initiativet Ungdomskraft Blekinge som syftar till att halvera ungdomsarbetslösheten till 2017.

Nyligen släppte Tillväxtverket en rapport om företagens villkor och verklighet. Nedbrutet på de blekingska företagarnas svar visar rapporten att företagarna här ser större hinder än riksgenomsnittet när det gäller kompetensförsörjning men även när det gäller kapacitet i nuvarande lokaler och tillgång till infrastruktur (se presentation).

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.