NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | FREDAG 17 APRIL 2015 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Många söker regionala tillväxtmedel
De sökta summorna överstiger vad som finns att fördela
Den 31 mars var sista datum under våren att skicka in ansökningar om regionala tillväxtmedel till Region Blekinge. Totalt kom över 20 projektansökningar in som tillsammans sökte långt mer än vad som finns att bevilja.

Eftersom ansökningarna överstiger de medel som finns tillgängliga att fördela kommer det inte finnas utrymme att godkänna alla projekt. Som vanligt kommer ansökningarna att utvärderas och prioriteras utifrån hur de bidrar till att genomföra målen i Blekingestrategin. Beslut tas i maj och juni. 

Nästa stoppdatum för ansökningar om regionala tillväxtmedel är den 15 september för beslut under  oktober och november.

Projektrådgivning
Du kan kontakta Region Blekinges projektkontor om du har idéer och frågor om projektfinansiering och projektansökningar. Projektkontoret arbetar med:
  • informationsspridning
  • projektrådgivning
  • beredning av projektansökningar
  • uppföljning och lärande av projekt 
Läs mer om projektkontoret här
Region Blekinges roll i
genomförandet av regionala EU-program
Region Blekinges politiker och tjänstemän spelar en aktiv roll i genomförandet av regionala EU-program.

För regional- och socialfondsprogrammen i Skåne-Blekinge är medarbetare från Region Blekinges projektkontor med och bedömer projektansökningar tillsammans med kollegor från Region Skåne och Tillväxtverket respektive ESF-rådet. Region Blekinges politiska ledning sitter med i beslutsgruppen som bestämmer vilka projekt som ska beviljas, det så kallade strukturfondspartnerskapet.

I Interreg södra Östersjöprogrammet är Region Blekinge kontaktpunkt för programmet, så kallad. Contact Point. Det innebär att Region Blekinges projektkontor jobbar med information och projektrådgivning och är med och bedömer projektansökningar tillsammans med kollegor från Skåne, Kalmar och Kronoberg. Regionstyrelsen utser ledamöter till programmets övervakningskommitté som bland annat beslutar vilka projektansökningar som ska beviljas.

I Interreg Östersjöprogrammet ingår medarbetare från projektkontoret i den svenska subkommittén. Kommitténs uppgift är att vara stöd till de svenska ledamöterna i programmets beslutsgrupp, den så kallade övervakningskommittén, vid bedömning av ansökningar. I kommittén finns representanter från hela Sverige och den bidrar också till en ökad regional förankring av Östersjöprogrammet.

Läs mer om programmen här
Regionala tillväxtmedel:
Nya blanketter och ny handledning
Nu gäller nya blanketter för ansökning av regionala tillväxtmedel. Den viktigaste förändringen är att vi trycker hårdare på att de horisontella perspektiven genomsyrar projektet hela vägen från bakgrundsbeskrivning, till aktiviteter och resultat. De nya blanketterna finns på  www.regionblekinge.se
 
Nytt är också en handledning som är tänkt som en hjälp för alla som vill söka regionala tillväxtmedel. Handledningen beskriver vad som är viktigt att tänka på före ansökan, tips när ansökan skrivs, en fördjupning om de horisontella perspektiven och en kort beskrivning av processen efter att ansökan är inlämnad.
Läs mer på www.regionblekinge.se
Stort Engagemang för Blekinges hållbara utveckling

Att det finns ett stort engagemang för Blekinges utveckling syns på många sätt, engagemang i företagande och hos aktörer liksom i  kluster-bildningar, innovationssystemet och pågående projekt för att på olika sätt bidra till Blekinges hållbara utveckling.

Många initiativ tas också för att ideer ska resultera i nya projekt där det finns behov och önskan om offentligt stöd från bland annat regionala tillväxtmedel och strukturfonder.
 
Att behöva göra prioriteringar är en utmaning samtidigt som  Blekingestrategins fyra insatsområden ger vägledning, dels för att insatserna ska bidra till Blekingestrategins fyra insatsområden dels för att bidra till bred samverkan såväl inom Blekinge som med omvärlden.

Med gemensamt fokus kan insatser och medel få större effekt.
 
Grundstommen är att Blekinges hållbara tillväxt sker utan offentlig finansiering. Samtidigt som det kan behövas kompletterande offentliga resurser för att främja idéer och utveckling som inte är traditionella och som bidrar till ökad samverkan över gränser. 
 
Region Blekinges uppdrag är främst att se till hela Blekinges hållbara utveckling men även att ta hänsyn till och koppla till Sveriges strategier och EU, när de olika strategierna hänger ihop får vi största effekt. 
 
Kraft att vilja, tillsammans är det möjligt 
 

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Utlysning för såddfinansiering

För att stödja utvecklingen av projektansökningar till Södra Östersjöprogrammet ges möjligheten att söka såddpengar.

Mer information finns på hemsidan för Södra Östersjöprogrammet 2014-2020
Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.