NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | FREDAG 29 MAJ 2015 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Samverkan för bättre klimat i Blekinge
Offentlig sektor har tagit flera steg framåt. Nu är det dags för näringslivet.
Företag kan ta ett aktivt ansvar för klimatet och samtidigt nå ekonomiska fördelar. Det menar Hagainitiativet som deltog i ett möte med Klimatsamverkan Blekinge på residenset. Hagainitiativet startade för några år sedan av ett tiotal större svenska företag som vill inspirera andra företag till att skärpa sina utsläppsmål och öppet redovisa sitt klimatarbete genom årliga klimatbokslut.

Klimatarbetet i Blekinge går ut på att minska utsläppen av växthusgaser och att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Klimatsamverkan Blekinge är en plattform med representanter från offentliga och privata verksamheter. Det handlar om samverkan och samordning mellan olika aktörer för att bidra till Blekinges och Sveriges klimatarbete. Arbetet leds av Länsstyrelsen, Region Blekinge och Energikontor Sydost.

– Generellt har den offentliga sektorn kommit ganska långt med åtgärder som minskar påverkan på klimatet, säger Monika Oredsson, hållbarhetsstrateg på Region Blekinge och medlem i beredningsgruppen för Klimatsamverkan Blekinge. Men det finns en utmaning att få företag att se vinsterna i att arbeta med ett strukturerat klimatarbete.

Offentliga Blekinge går i täten
Det offentliga Blekinge har kommit en bra bit i klimatarbetet. Kollektivtrafiken i Blekinge körs på fossilfritt bränsle och Blekinges kommuner och Landstinget Blekinge har genomfört flera åtgärder för att minska sina verksamheters påverkan på klimatet. Till exempel startar samtliga Blekinges kommuner egna samlastningscentraler för kommunalt gods. Genom att samordna alla kommunens transporter blir utsläppen mindre.

Andra insatser inom Klimatsamverkan Blekinge:
  • Samverkan för att etablera tankställe för biogas i östra Blekinge har resulterat i långtgående planer för Ronneby och Karlskrona kommuner.
  • En förstudie som kartlägger Blekinges möjligheter att producera solenergi har slutförts.
  • En inventering av vilken restvärme som produceras vid olika anläggningar i regionen har gjorts. I utredningen finns förslag på vilka investeringar som krävs för att återvinna värmen.
  • Kommunerna har börjat sätta upp centraler för laddning av elfordon.
  • I några kommuner kommer tankningsstationer för biogas att byggas. Målet är att stationer ska finnas i alla kommuner.
  • En utställning om klimatsmart beteende i hushållen har tagits fram som nu vandrar runt på publika ställen hos Klimatsamverkans medlemmar.
Dessutom beslutade Region Blekinges arbetsutskott i onsdags att stödja ett projekt som ska ta fram en modell för hur man kan utvärdera i vilken grad beslut som fattas är hållbara. Projektet leds av BTH och resultatet ska användas av kommuner och regioner i Sverige och Åland. Läs mer i Anna-Lenas spalt här intill och på www.regionblekinge.se.

Blekinges mål är att till år 2020 minska utsläppen av växthusgaser med 50 procent jämfört med år 1990. Det innebär att utsläppen är drygt 30 procent lägre än år 2010. Läs mer om Blekinges miljömål på www.miljomal.se
 
Anmäl dig till Blekingedagen 2015
Blekinge lyfter med kultur - Kulturcentrum i Ronneby 30 september
Blekingedagen 2015 handlar om kulturens roll för en regions utveckling och attraktionskraft. Dagen är fylld med intressanta föreläsningar, givande mingel och härliga kulturupplevelser. Moderator under Blekingedagen 2015 är Johan Wester, komiker känd för sina färgstarka karaktärer i HippHipp!

Under dagen fördjupar vi tankarna kring kulturens roll i stadsplanering och stadsutveckling, kultur och utbildning och kultur och hälsa. Spännande människor delar med sig av sina tankar; Karin Brunnberg, tidigare ordförande i Statens Kulturråd och vd för Sveriges Radio, Lars Lindkvist, professor vid Linnéuniversitetet, Ulla Wiklund, utvecklingskonsult med inriktning på skolutveckling, pedagogik, estetik, kultur i skolan och språkutveckling och Emina Kovacic, stadsarkitekt i Karlshamn och ledamot i Sveriges Akademi för arkitektur.

Dagen bjuder på kultur i olika former. Bland annat konst eftersom vi håller till mitt i Kulturcentrums pågående konstutställning av Karlshamnskonstnären Per Serre.

Välkomna till en kreativ och rolig Blekingedag! En formell inbjudning kommer att skickas ut nästa vecka men du kan redan nu anmäla dig via länken nedan.

Välkommen!
Ja, jag vill vara med på Blekingedagen!
Ett hållbart Blekinge

Ett hållbart samhälle ska enligt miljöbalkens definition tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.

Hållbarhet och livskvalitet innehåller så många pusselbitar. Några forum inom områdena som varit aktuella i veckan är Klimatsamtal på residenset som är ett årligt återkommande möte och Folkhälsodagen. Den regionala kraftsamlingen för folkhälsa är ett initiativ av Landstinget Blekinge.

”Hållbar kommun- och regionutveckling” är ytterligare ett initiativ som regionstyrelsens arbetsutskott beviljade regionala tillväxtmedel till under onsdagens möte.
BTH, som tagit initiativ till projektet, har ambitionen att tillsammans med kommuner och regioner utveckla och testa en modell för hur arbetet inom våra organisationer bättre kan följas upp och mätas, att beslut och genomförande faktiskt leder till en hållbar utveckling.

Det ska bli spännande att följa samarbetet mellan BTH - som har en väl etablerad profil och forskning på området – och kommuner och regioner och se vad som kan utvecklas vidare inom ramen för detta projekt.

Blekinges regionala utvecklingsstrategi, Blekingestrategin, betonar vikten av hållbarhet för ett attraktivt Blekinge. Men även Region Blekinge som organisation vill säkerställa att vi lever som vi lär och att underlag till beslut som fattas av våra politiker beaktar hållbarhetsperspektivet.

Just nu pågår internt en utbildning i hållbarhet för alla våra medarbetare som tillsammans med engagemanget i ovanstående projekt är några steg i rätt riktning.

Anmäl dig till Blekingedagen den 30 september som kommer att ha fokus på kulturens roll för samhällsplanering och livskvalitet. Jag ser fram emot dagen och för ett gemensamt arbete för ett kreativare och attraktivare Blekinge.

Välkomna!

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.