NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | FREDAG 30 JANUARI 2015 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Vi arbetar för Blekinges utveckling
Region Blekinges styrelse har regionens bästa för ögonen
Den nya regionstyrelsen har nu tagit sina första beslut. Styrelsen består av politiker från hela länet - 23 ledamöter och lika många ersättare. 

De har i uppdrag att verka för Blekinge, vara Blekinges politiska regionala företrädare och verka för hållbar tillväxt och utveckling i Blekinge.
Regionstyrelsen sammanträder åtta gånger per år. Alla sammanträden är öppna för allmänheten och brukar hållas i Rådhussalen i Karlshamn. Dagordningen med alla ärenden som ska behandlas läggs en vecka före mötet upp på Region Blekinges hemsida. Det här är politikerna i Region Blekinges styrelse.

Ärendena är någon vecka före styrelsemötet behandlade i Region Blekinges arbetsutskott. Arbetsutskottet har även delegation att själva fatta beslut i vissa ärenden.

Det här är politikerna i arbetsutskottet.
Delar av nya regionstyrelsen samlad.
Region Blekinge har fått sin uppgift av medlemmarna, Blekinges kommuner och landstinget Blekinge. Det är en lång lista av områden som Region Blekinge ska verka inom, exempelvis; näringslivsutveckling, innovation, kompetensförsörjning, sysselsättning, infrastruktur, transporter, kollektivtrafik, översiktlig planering, kultur och fördelning av regionala kulturanslag, besöksnäring och landsbygdsutveckling.

Statliga uppdraget – regionalt tillväxtarbete   
Utöver uppdraget från medlemmarna har Region Blekinge även uppdrag från staten genom lagstiftning och årliga villkorsbrev. Ett av dessa uppdrag är att ta fram en regional utvecklingsstrategi för Blekinge. Vi kallar den för Blekingestrategin och den har som mål att ena alla krafter i arbetet med att bygga det attraktiva Blekinge där fler vill bo, verka och besöka. 

Andra statliga uppdrag som politikerna har att besluta inom är användningen av medel för regionalt tillväxtarbete, utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram, fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur och samverka med länets kommuner, länsstyrelser och övriga statliga myndigheter, företrädare för berörda organisationer och näringsliv i länet.
Regional kulturpolitik
Region Blekinge har genom förbundsordningen det strategiska regionala kulturuppdraget vilket bland annat innebär att kulturnämnden, på delegation från regionstyrelsen, ska prioritera och fördela regionala medel för kulturändamål. Politikerna har tagit beslut om en kulturplan som ger inriktningen för det kulturpolitiska arbetet, läs den här. Till hjälp att bereda alla ärenden och fördela kultur- och fritidsmedlen över länet har regionstyrelsen kultur- och fritidsnämnden.

Det här är politikerna i Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd.
Fördelning mellan medlemmar.
Regional kollektivtrafikmyndighet
Region Blekinge är Blekinges kollektivtrafikmyndighet med övergripande ansvar för kollektivtrafiken. Ansvaret för den operativa kollektivtrafiken har delegerats till trafiknämnden som driver strategi- och utvecklingsfrågor i enlighet med regionstyrelsens riktlinjer, i samklang med kommunernas fysiska planering, omgivande län och övrig samhällsplanering.

Regionstyrelsen tar regelbundet fram ett trafikförsörjningsprogram som innehåller mål och riktlinjer för planeringen under de närmaste åren och utvecklingen på sikt.
Mandatfördelning mellan partier.
Trafiknämnden är också tillståndsmyndighet för färdtjänsten i länet. Verksamhetsområde Trafik inom Region Blekinge ansvarar för det praktiska genomförandet i att handla upp, verkställa och marknadsföra den upphandlade kollektivtrafiken. Trafiken drivs under varumärket Blekingetrafiken.

Det här är politikerna i trafiknämnden.

Nedan: bild från regionstyrelsens sammanträde i Karlshamn.
 
Samverkan i Blekinge

Vi gör utveckling möjligt, för ett attraktivare Blekinge

Regionstyrelsen är den gemensamma regionala plattformen för politisk samverkan i Blekinge. Det finns flera goda exempel på hur vi under den förra mandatperioden har stärkt samverkan både inom och utanför Blekinges gränser.

Vi har bland annat kraftsamlat för fordons- och industriföretagen, minskad ungdomsarbetslöshet och har samlat Blekinge kring en gemensam satsning för besöksnäring.

Infrastruktur och kollektivtrafik är också ständigt aktuella frågor att jobba med tillsammans inte minst för att påverka planer och beslut på nationell- och EU-nivå. E22 har blivit bättre och turtäthet och resandet med järnväg ökar, både mot Kristianstad och mot Växjö/Kalmar, men vi är långt ifrån nöjda.

Med nytt år och ny mandatperiod väntar nya utmaningar och möjligheter. Vi ser många initiativ och klusterbildningar som utvecklas väl och vi ser med tillförsikt fram emot att EU:s nya programperiod öppnar och kan ge extra skjuts i satsningar för att genomföra Blekingestrategin. (Läs mer i tidigare nyhetsbrev).
 
För att ta tillvara dessa gemensamma satsningar är det viktigt att vi har med kopplingen regionalt – lokalt redan på planeringsstadiet. Vi har stora förhoppningar på samverkansprojektet Strukturbild Blekinge som syftar till att öka samverkan och bättre koppla samman den kommunala fysiska planeringen och de regionala utvecklingsfrågorna.

Att stärka kopplingen mellan kommunernas översiktsplaner och den regionala nivån blir allt viktigare med växande arbetsmarknadsregioner och för att vi ska kunna stärka vår position i ett nationellt och internationellt perspektiv.

I veckan var jag på en konferens om svenskt innovationsklimat i regi av Ingenjörsvetenskaps-akademien. Budskapet var att Sveriges regioner måste bli ännu bättre på att attrahera individer och företag i en allt mer globaliserad och digitaliserad värld. Regionalt behöver vi gå i spetsen och koordinera de insatser som krävs. Läs IVA:s rapport Mobilisering för ökad regional attraktionskraft.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.