NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | TORSDAG 4 JUNI 2015 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Samverkan i planeringen gör kommuner och Blekinge starkare
Lokal och regional samverkan - över kommungränserna - skapar ett attraktivare Blekinge med bättre samverkan kring samhällsplanering. Blekinge har tagit ett stort steg framåt genom projektet Strukturbild Blekinge där Blekinges kommuner tillsammans med Region Blekinge och länsstyrelsen gemensamt arbetat med fysisk planering och regionala utvecklingsfrågor i länet.

Det handlar alltså om ett bredare samarbete mellan kommuner och med de regionala aktörerna Länsstyrelsen Blekinge län och Region Blekinge. Ett samarbete som - trots konkurrensen mellan kommunerna i vissa frågor - ska ge bättre planeringsunderlag inför beslut för exempelvis nya bostäder och kollektivtrafik i Blekinge.
Syftet med Strukturbild Blekinge är att öka samverkan och stärka kopplingen mellan kommunal fysisk planering och regionala utvecklingsfrågor, samt att få till en samsyn kring Blekinges viktigaste utvecklingsfrågor, med utgångspunkt från den regionala utvecklingsstrategin, Blekingestrategin.

Resultatet är bland annat ett antal regionala kartbilder som visar viktiga samband i länet. Bilderna kommer att fungera som kunskaps-, besluts- och planeringsunderlag och ska användas i olika planeringsprocesser lokalt och regionalt.

– För att Blekinge ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt krävs att aktörerna i regionen arbetar med en gemensam strategisk planering, menar projektledaren Jenny Rydquist som är strategisk planerare inom infrastruktur och transporter på Region Blekinge. Även om planeringen är ett kommunalt ansvar måste vi tidigt samverka för att nå bästa möjliga resultat av fattade beslut.
Kartbilden ovan visar hur långt man kan ta sig med kollektivtrafiken i Blekinge på olika tider och från en plats i tätortens mitt. Klicka på bilden för att förstora.
Resultatet av Strukturbild Blekinge presenterades vid en slutkonferens under onsdagen. Vid diskussionerna under dagen lyftes frågor hur arbetet kan permanentas och vikten av att på en regional nivå diskutera regionala planeringsfrågor, något som inte görs i Blekinge idag.

Projektet har finansierats av Boverket och Tillväxtverket.  För Tillväxtverkets del handlar det om att få till en tillväxtskapande samhällsplanering i regionerna som kan stödja näringslivsutvecklingen i kommuner och regioner.

Strukturbild Blekinge är ett av femton pilotprojekt som undersöker möjligheterna till djupare samverkan mellan kommuner och den regionala nivån. Ett mål har varit att få till en samverkan inom olika områden i stället för konkurrens och att göra området starkare genom mellankommunal och regional samverkan.
Blekinge lyfter med kultur
Om kultur som vertyg i samhällsutveckling
Blekingedagen 2015 handlar om kulturens roll för en regions utveckling och attraktionskraft. Dagen är fylld med intressanta föreläsningar, givande mingel och härliga kulturupplevelser. Moderator under Blekingedagen 2015 är Johan Wester, komiker känd för sina färgstarka karaktärer i HippHipp!
Spännande människor delar med sig av sina tankar; Karin Brunnberg, tidigare ordförande i Statens Kulturråd och vd för Sveriges Radio, Lars Lindkvist, professor vid Linnéuniversitetet, Ulla Wiklund, utvecklingskonsult med inriktning på skolutveckling, pedagogik, estetik, kultur i skolan och språkutveckling och Emina Kovacic, stadsarkitekt i Karlshamn och ledamot i Sveriges Akademi för arkitektur.

Välkomna till en kreativ och rolig Blekingedag!
Klicka här om du vill se inbjudan och anmäla dig
Samverkan lyfter Blekinge

Efter slutkonferensen för Strukturbild Blekinge står det helt klart att Blekinge har mycket att vinna på att koppla samman regional utvecklingsplanering och kommunal fysisk planering. I Blekinge samverkar vi redan i dag inom ett antal områden, bland annat när det gäller infrastrukturplanering, kollektivtrafik, kultur och tillväxtarbete.
 
Om vi nu kan ta nästa steg - att jobba med gemensamt planeringsunderlag, statistik och kartbilder med lokala och regionala data – ökar vi samverkan ännu mer. Det kan ge ytterligare en dimension till beslutsunderlagen, men kräver i gengäld en del gemensamt analysarbete.

Syftet är att gemensamt se möjligheter för att få fler att flytta hit, fler företag att etablera sina verksamheter i Blekinge och fler besökare. För att klara det måste alla beslut, från kommunala planbeslut till regionala beslut inom exempelvis kollektivtrafik och infrastruktur, gå hand i hand mot samma mål.
 
Blekinge har mycket att bygga på och kan utvecklas när vi skapar det attraktiva Blekinge; fantastiska miljöer nära kust, hav och sjöar där vi kan bygga attraktiva bostäder och ett strategiskt läge nära växande marknader i Europa där vi med bra och hållbara kommunikationer och transporter kan öka vår attraktiv både för boende och för företag med marknader utanför Blekinge.
 
Att lyfta blicken och brygga över gränser mellan myndigheter, kommuner, region och inom våra organisationer är vårt verktyg för att skapa samplanering och samhandling.  
 
Målet är att utveckla det Blekinge vi alla brinner för och att göra det i riktningen för vår gemensamma regionala utvecklingsstrategi, Blekingestrategin.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.