NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | FREDAG 6 FEBRUARI 2015 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Ny modell för samverkan mot ungdomsarbetslösheten
Presenterades under fredagen för arbetsmarknadsministern
Ungdomskraft Blekinge är samlingsnamnet för Blekinges arbete mot arbetslösheten hos unga. Projektet innehåller flera aktiviteter där en av dem, projektet Blekinges unga lyfter, syftar till att söka upp unga arbetslösa, skapa attraktiva mötesplatser för dem och erbjuda insatser efter var och ens behov. Genom en mycket nära samverkan mellan kommuner, landsting, andra offentliga aktörer, Arbetsförmedlingen och näringsliv har projektet skapat en framgångsrik modell som man nu planerar att bygga ut ytterligare.
Genom Blekinges unga lyfter har samtliga Blekingekommuner startat lokala Navigatorcentrum. Ett antal ungdomar – ungdomsspanare - är anställda och marknadsför tjänsterna på Navigatorcentrum mot andra unga utan sysselsättning. Tjänsterna, som syftar till att få ungdomarna i arbete, studier eller kanske egen verksamhet, är exempelvis coachning, vägledning, kontakt med arbetsgivare eller matchning mot praktik och arbete. Ungdomarna ska ha en väg in till stödet – Navigatorcentrum – och flera vägar ut till exempelvis jobb, utbildning, praktik eller stöd att starta eget.

Bred samverkan en förutsättning
Det som skapar verklig kraft i Blekinges unga lyfter är den samverkan som sker mellan olika Navigatorcentrum.

– Genom alla Blekinges Navigatorcentrum erbjuder vi unga blekingar en lokal väg in till hela Blekinges arbetsmarknad, berättar Doris Larsson, ordförande i styrgruppen för Blekinges unga lyfter.
UNGDOMSKRAFT BLEKINGE
Bildades 2013 av Blekinges kommuner, Länsstyrelsen Blekinge, Landstinget Blekinge, ALMI Företagspartner, Arbetsförmedlingen, Blekinge Tekniska Högskola och Region Blekinge. Mål: att halvera arbetslösheten bland unga till 2017. En av insatserna är Blekinges unga lyfter som drivs av Blekinges kommuner.
- En ung i Olofström kan erbjudas praktik i Karlshamn, arbetslivsinriktad rehabilitering i Karlskrona, ett arbete i Ronneby eller hjälp att starta eget företag på hemorten.
Den breda samverkan mellan Blekinges olika kommuner, Arbetsförmedlingen och näringsliv, som i projektet kallas Blekingemodellen, gör det möjligt att snabbt kunna erbjuda aktiviteter till de unga som är anpassade efter varje persons behov och intressen.

– Den samverkan vi utvecklat i Blekinge är ovanligt långtgående, säger Helena Titz vid Arbetsförmedlingen i Blekinge. Vi har gått från samtal och samsyn till samverkan och samagerande på en nivå som inte hade varit möjlig utan stor vilja, mod och tillit.

Kommunerna i Blekinge, Arbetsförmedlingen i Blekinge, Landstinget Blekinge och Region Blekinge vill nu växla upp konceptet. En ansökan har lämnats till Europeiska Socialfonden (ESF) om stöd till projektet Blekinges Unga Lyfter 2.0  där tanken är att växla upp Blekingemodellen genom att anställa fler ungdomsspanare, vägledare och ungdomslotsar och erbjuda fler aktiviteter för den unga målgruppen.
BLEKINGES UNGA LYFTER
Under hösten 2014 har 631 unga besökt något av Blekingekommunernas Navigatorcentrum.
Av dessa var 318 kvinnor och 336 män. Mer än 20 procent var utrikes födda.
Av de registrerade besökarna har 103 (47 kvinnor och 56 män) gått vidare till jobb eller studier.
Arbetsmarknadsministern informerades
Under fredagen hölls en kommundialog i Kalmar kring arbetslösheten bland ungdomar. Vid dialogen informerade Region Blekinge genom projektledare Magnus von Schenck om samverkan i Blekinge mot arbetslösheten bland unga.

– Om vi kan etablera ett bra samarbete inom området ungdomsarbetslöshet kan vi använda det som en modell för samverkan inom andra områden, sade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
Demografiska utmaningar
gör ungdomar
särskilt attraktiva


Goda möjligheter att hitta ett stimulerande arbete är avgörande för Blekinges attraktionskraft - det har vi gemensamt slagit fast i Blekingestrategin.

Blekinges näringsliv och offentlig sektor är sårbara och står inför utmaningar i en global konkurrens. Inte minst när det gäller den framtida kompetensförsörjningen. Detta samtidigt som de demografiska utmaningarna är kännbara för små regioner utanför storstadsområden.
 
Därför är det också angeläget med goda initiativ som stärker möjligheten för fler ungdomar att skapa sig en framtid i Blekinge och därmed stärka sin och Blekinges konkurrenskraft.
 
Våra ungas framtidstro är en omistlig pusselbit i den helhet som utgör fundamentet för regional utveckling.

Genom den samverkan och kraftsamling för halverad ungdomsarbetslöshet som etablerades 2013 har vi alla slagit fast att vi måste ge unga en väg in till arbetsliv och samhällsgemenskap. Det främjar livskvalitet, folkhälsa och arbetslivets utveckling.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.