NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | FREDAG 12 DECEMBER 2014 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Miljarder till utveckling i Blekinge och Skåne
EU:s socialfond och regionalfond öppnar för ansökningar
Under våren öppnar Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). I fonderna finns 1,3 miljarder kronor som fram till 2020 ska finansiera utvecklingsprojekt i Blekinge och Skåne.
 
Skåne och Blekinge är ett gemensamt geografiskt område för fonderna. Beslut om insatser från fonderna tas av det så kallade strukturfondspartnerskapet med ledamöter från såväl politik som organisationer och fackliga företrädare från Blekinge och Skåne.

I ESF finns ungefär 800 miljoner kronor och i ERUF omkring 500 miljoner kronor. För att få del av fondernas medel måste den som ansöker kunna bidra med lika mycket i medfinansiering. Många gånger består medfinansieringen av medel från Region Blekinges regionala tillväxtmedel.
 
Europeiska regionalfonden
Den europeiska regionalfonden har fem prioriterade områden: innovation, utveckling av små- och medelstora företag, koldioxidsnål ekonomi, bredband samt hållbar stads- och samhällsutveckling. De projekt som beviljas kan exempelvis vara inom forsknings- och innovationsinfrastrukturen, samverkan mellan akademi och näringsliv eller entreprenörskap och energieffektivitet. Nytt för denna programperiod är att även privata medel kan användas som medfinansiering.

Europeiska socialfonden
Europeiska socialfonden ska bidra till kompetensförsörjning och sysselsättning i Blekinge och Skåne. Exempel på insatser som kan finansieras av fonden är kompetensutveckling för sysselsatta, insatser för att motverka långtidsarbetslöshet och särskilda insatser för unga, exempelvis för att förebygga elevers avhopp från gymnasieskolan.
 
Redan nu i december ska ansökningar göras för socialfondens särskilda sysselsättningsinitiativ för unga.
 
Stöd från socialfonden och regionalfonden har bland annat varit grunden i arbetet med utvecklingen av besöksnäringen i Blekinge, arbetet med innovationsutveckling genom BTH och kluster som NetPort, Telecom City och Cefur. Andra goda exempel är också utveckling av Marinmuseums u-båtshall liksom kompetensförsörjning och utveckling av ett kluster för fordonsindustrin i västra Blekinge.
 
Läs mer om finansiering från ERUF, ESF och Region Blekinges regionala tillväxtmedel:
Från ord till handling

Fonder ett verktyg för att genomföra Blekingestrategin

Att gå från ord till handling är möjligt genom samverkan och kraftsamling av resurser, bland annat med stöd av EU:s fonder och program. Men även de regionala tillväxtmedel som regeringen fördelar till Sveriges regioner är en pusselbit för Blekinges utvecklingssatsningar. Blekinges regionala tillväxtmedel, som regionstyrelsen beslutar om, kan växlas upp med EU-fonder för att öka insatsens storlek.
 
Exempel på europeiska program är regionalfonden men även program som Östersjöprogrammet, Interreg-program för utveckling av infrastruktursatsningar liksom forsknings- och innovationsprogram som Horisont 2020. (Se mer om tillgängliga program på Region Blekinges webbplats).
 
Integration och tillväxt inom hela unionen är en av EU:s grundtankar. Om hela Europa mår bra och utvecklas stärker detta också Europas handelsströmmar, sysselsättning liksom innovations- och konkurrenskraft i ett globalt perspektiv.
 
Den inre marknaden i Europa är givetvis i fokus. Det kan då vara intressant att jämföra befolkningen i Europa (cirka 740 miljoner invånare) med USA:s (cirka 317 miljoner invånare) och respektive kontinents möjligheter inom den inre marknaden för tillväxt och sysselsättning.
 
Så, samverkan - över administrativa och geografiska gränser - är en nödvändighet för att stärka kommuner, regioner, länder och Europa.
 
Blekinge är en del av detta sammanhang.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.