NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | FREDAG 22 MAJ 2015 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Investeringar i Blekinges infrastruktur
Nödvändigt för regionens utveckling
En bra infrastruktur är en förutsättning för en hållbar regional utveckling. En stor del av Blekinges infrastruktur är ett statligt ansvar, medan prioriteringar av investeringar i exempelvis riksvägar, länsvägar och cykelvägar görs i ett gemensamt planeringsarbete och formuleras i Blekinges länstransportplan som är antagen av Region Blekinges styrelse.

Den nuvarande länstransportplanen gäller för 2014 – 2025 och innehåller prioriteringar för investeringar i Blekinges transportsystem. Den nationella plan som staten tar fram via Trafikverket omfattar Europavägarna, andra stamvägar och järnvägarna. Blekinges länstransportplan hanterar övriga vägar.

Totalt finns 520 miljoner kronor att investera under tolv år, vilket innebär i genomsnitt 43 miljoner kronor per år. Dessa medel kan kompletteras med finansiering från exempelvis staten eller kommuner.

Detta ska investeringarna bidra med
Prioriteringarna i länstransportplanen delas in i tre insatsområden som alla har sin utgångspunkt i Blekingestrategin.
  • Bidra till ett för landet robust och tillgängligt transportsystem genom att stärka landanslutningarna på väg och järnväg till de centrala hamnarna Karlshamn och Karlskrona.
  • Skapa större lokala arbetsmarknadsområden genom att knyta samman länets större orter och omgivande län i funktionella kollektivtrafiksystem.
  • Knyta samman kommuncentra med närliggande orter och skapa sammanhängande pendlingscykelvägar till arbete och utbildning.
Dessa arbeten är gjorda eller pågår:
Riksväg 27
Sträckan Möllenäs-Backaryd; ombyggnad pågår och kommer att vara klar 2015. Planering pågår för en förbifart runt Backaryd. Byggnation beräknas starta 2017 och vara klar 2019. När ombyggnaden är färdig är trafiksäkerheten bättre och hastighet är höjd till 100 km/h. Läs mer om projektet på trafikverkets webbplats.

Gång- och cykelvägar
Längs ett antal sträckor i Blekinge kommer möjligheterna att gå eller cykla att förbättras. Bland annat på länsväg 679 längs sträckan Skärva-Trantorp, länsväg 738 Trummenäs-Säby och länsväg 620 mellan E22 och Hällaryd. Dessutom har länets kommuner, tillsammans med Region Blekinge, arbetat fram en förstudie för hur en kustnära turismcykelled ska kunna byggas. Läs mer i tidigare nyhetsbrev.

Under 2017 planeras en utbyggnad av gång- och cykelleden längs länsväg 670 mellan Listerby och Johannishus och längs länsväg 557 mellan Vekerum och Stilleryd.

Under 2017 planeras också en ombyggnad av riksväg 15 i anslutning till Olofström. Vägen ska bli mötesfri och en sträcka göras om till en så kallad tätortsled.
Järnväg
Investeringar i järnväg är ett statligt ansvar. Det innebär inte att vi i Blekinge tiger still om de investeringar vi anser behöver göras för att förbättra Blekinges infrastruktur. Det handlar om investeringar för att förkorta restider för människor. Men också för att möta allt större krav på bra och hållbara transportvägar för gods genom Blekinge via våra hamnar mot centrala och östra Europa.

Just nu pågår en studie inom ramen för Trafikverkets uppdrag i Sverigeförhandlingen (om en höghastighetsbana för järnväg i södra Sverige) som ska resultera i förslag till åtgärder för att korta restiderna på Kust till kustbanan (Karlskrona-Göteborg).

En annan studie som ska ge förslag till hur restiderna mellan Karlskrona och Malmö ska kunna förkortas. Studierna ska vara klara i september i år. Läs mer om Trafikverkets projekt i Blekinge.
Enligt Trafikverkets utredningar kommer om några år Sveriges handel mot centrala, östra Europa och Asien att vara större än mot väst. Det kräver investeringar i Blekinges infrastruktur.
Steg i rätt riktning för Blekinges infrastruktur

Högre standard och kortare restider är viktiga faktorer för tillgängligheten inom liksom till och från Blekinge, oavsett transportsystem. Att vi nu ser resultat av beslutade prioriteringar i både länstransportplan liksom nationella planen är glädjande; vi får bättre förbindelser norrut mot Växjö genom riksväg 27 och bättre förbindelser på E22, mot Skåne.
 
Samtidigt får vi inte glömma bort den dagliga pendlingen med kollektivtrafik och med cykel. Satsningar på infrastruktur för kollektivtrafik liksom gång- och cykelvägar för arbetspendling är viktiga både för tillgänglighet liksom säkerhet och livskvalitet.

Blekinges geografiska läge i södra Östersjön är en potential där utveckling av infrastruktur och transportförbindelser är en viktig pusselbit. Detta debatteras och diskuteras ofta, bland annat på ett seminarie i veckan, ”Business in Poland”, arrangerat av Karlskrona näringslivsbolag tillsammans med Stena Line och Karlskrona Företags- och Hantverksförening, där affärsmöjligheter inom södra Östersjön stod i fokus.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.