NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | TORSDAG 27 NOVEMBER 2014 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
E22 genom Blekinge blir bättre
En viktig motorvägsetapp är nu klar 
Nästa vecka invigs Sölve-Stensnäs. Den 15 kilometer långa sträckan ger såväl säkrare trafikmiljö för trafikanterna som bättre livsmiljö för boende längs den gamla sträckning över orterna Ysane, Pukavik och Norje.

Restiden för de 15 000 resenärer som varje dygn färdas på sträckan blir fem minuter kortare än tidigare. Sydostleden, den nationella turismcykelleden mellan Simrishamn och Växjö, får en separat cykelbana längs den gamla vägen, som givetvis även kommer att vara till nytta för de boende.

E22 är av vikt för Blekinge. Den binder samman centralorterna, viktiga hamnar, industrier och andra verksamheter i länet, och med angränsande län. Om tio år är motorvägsutbyggnaden i Skåne klar och det kommer att vara möjligt att resa mellan Karlshamn och Malmö med högsta trafiksäkerhet på en och en halv timma.

För att nå uppsatta klimat- och miljömål är det också viktigt att stimulera till ökat kollektivt resande i sträckningen. Idag sker omkring 20 procent av resandet längs kusten med kollektivtrafik och andelen behöver öka, vilket det finns goda möjligheter till med utökat tåg och bussutbud.

Nu behöver Trafikverket gå vidare med att upprätta vägplan för förbifart Jämjö (Lösen-Jämjö) så att det finns beredskap för att bygga den före utsatt tid i plan om tillfälle ges. Det duger inte att ha en Europaväg, som dessutom ingår i det europeiska transportnätet TEN-T, rakt igenom en tätort som Jämjö.

Efter förbifart Jämjö framstår sträckan Björketorp-Nättraby som den största flaskhalsen på E22. För att komma vidare behöver vägutredningen uppdateras för att ha en möjlighet att komma med i nästa revidering av planen.

Mer om Sölve Stensnäs och Björketorp-Nättraby finns att läsa på Trafikverkets webbplats.
Tätare trafik på Blekinge kustbana
Blekinges pulsåder i tågresandet
På motsvarande sätt som E22 är pulsådern genom länet för transporter på väg är Blekinge kustbana pulsådern för tågresandet. När banan elektrifierades i början på 1990-talet så reste ett par hundratusen personer per år med tåget, idag uppgår resandet till 1,7 miljoner (2012) och behovet av daglig pendling och annat resande fortsätter att öka.

För att möta behovet kompletteras Öresundstågen med Pågatågstrafik mellan Kristianstad och Karlshamn med början den 14 december. Blekingetrafiken arrangerar tillsammans med Sölvesborgs och Karlshamns kommuner invigningsceremonin den 13 december med start i Sölvesborg. Med dessa tåg får vi halvtimmestrafik vilket ökar ”närheten” mellan resmålen i ett attraktivt resutbud. Halvtimmestrafik på hela Blekinge kustbana är ett viktigt steg i den strategi som är tagen i regionen.

Trafikverket har inlett arbetet med en så kallat åtgärdsvalsstudie för att utreda förutsättningar för halvtimmestrafik genom hela Blekinge. I arbetet deltar representanter från Region Blekinge, kommunerna, trafikhuvudmännen, hamnarna och flyget. Bra förutsättningar för resande kan skapas om olika aktörer bidrar med sin del sett till hela perspektivet av resan. Studien ska vara klar till våren 2015 och ska resultera i förslag på åtgärder för hur halvtimmestrafik med tåg genom Blekinge ska kunna genomföras.
Blekingetrafiken testar elbussar
Blekingetrafiken, som är en del av Region Blekinge, testar under november en stadsbuss som drivs av enbart el.

Utveckling av fordonsteknik inom miljösidan går fort och BTH:s senaste forskning visar att det med rätt förutsättningar är lönsamt redan idag att byta dagens stadstrafikbussar mot eldrivna bussar. Läggar men sedan till externa effekter som minskat buller och bättre lokal miljö i städerna blir fördelarna större.
Foto: Stefan Nilsson, Miljöfordon Syd.
I avtalet med Bergkvarabuss finns möjlighet att ta in elbussar i Blekinges kollektivtrafik. Därför genomförs just nu en test med en buss som går helt på förnybar el från Affärsverken. BTH:s Green Charge-projekt är huvudman för testet som innefattar ett antal städer i södra Sverige under vintern.

Bussen har visats för politiker och media och man fick möjlighet att uppleva bussen genom Karlskronas gator. Det blev en uppskattad och tankeväckande tur där det uteblivna motorljudet gav en tystare miljö i bussen med möjlighet till samtal på ett betydligt trevligare sätt än i en traditionell buss. Under perioden ska testresenärer tillfrågas om deras upplevelse för att få en mer vetenskaplig beskrivning av vad som är speciellt för en eldriven buss.

Ljudnivåer ska också mätas såväl i bussen som utanför för en mer teknisk dokumentation. Även förarnas upplevelser av bussen i förhållande till traditionella bussar är viktigt för den samlade utvärderingen. Det samlade testet blir förhoppningsvis ett steg på vägen mot införande av eldrift i busstrafiken i Blekinge.
Julklappar till Blekinge

Infrastruktur och tillgänglighet är alltid aktuella frågor i Blekinge och frågor som väcker känslor.

Blekinges geografiska läge har förändrats och bilden av Blekinge som ett hörn i sydöstra Sverige håller på att raderas ut. Blekinge är i allt högre grad en öppning - en port - mot övriga Europa. Allt större mängd handel och trafik går över Östersjön och vårt geografiska läge ger oss nya möjligheter i ett allt mer dynamiskt Europa där den stora tillväxten finns österut. Våra förbindelser med Öresundsregionen på väg och järnväg förbättras också.

Vi glömmer många gånger bort de satsningar som gjorts i länet. Vem minns att tågtrafiken stod stilla i två år med anledning av elektrifieringen på Blekinge kustbana? Själv kommer jag ihåg diskussionerna som pågick i början på 90-talet då jag själv återvände till Blekinge om kustbanans vara eller icke vara. Kustpilen blev svaret. Blekinge kustbana har betytt mycket för rörligheten både inom länet och till och från Öresundsregionen.

Förutom satsningar på väg och järnväg har vi idag två operatörer som flyger mellan Stockholm och Ronneby. Utvecklingen av våra hamnar med gods och persontrafik till Polen och Litauen växer. Flera satsningar görs för att knyta samman Blekinge med Småland (Växjö och Kalmar) både för persontrafik och för gods.

Så visst händer det saker och med det menar jag inte att vi är nöjda. Vi har satt upp höga målsättningar i vår Blekingestrategi både när det gäller tillgänglighet och hållbarhet.

De satsningar som nu sker både genom Pågatågsatsningen från Karlshamn och förbättringar på E22 är en bit på vägen för att förbättra Blekinges attraktivitet – och som alltid, det är viktigt att vi lyfter fram de satsningar som görs för att visa på möjligheterna med Blekinge. För visst vill vi alla att satsningarna skall stärka Blekinge så att vi blir fler invånare, företagare, studenter och får fler besökare till Blekinge.

En önskan om god Advent.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.