NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | FREDAG 8 MAJ 2015 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Internationell samverkan stärker Blekinge
Internationell samverkan är ett verktyg för att genomföra Blekingestrategin. Det innebär att om det gagnar Blekinge ska insatserna förstärkas genom samverkan på ett internationellt plan.
Internationalisering, alltså ett djupare samarbete med andra regioner och nationer, är ett så kallat horisontellt perspektiv i Blekingestrategin och en stor möjlighet för Blekinge. De blekingska företagen kan expandera sina marknader för sina produkter och rekryteringsbasen för företag och organisationer kan bli större, exempelvis för BTH som är en av de högskolor i Sverige som har störst andel utländska studenter. Det finns även områden där internationell samverkan är den enda vägen att lösa problem. Exempel på sådana områden är infrastruktur, maritim miljö och säkerhet.
Blekinge har ett strategiskt läge nära växande marknader i Europa.
Kontakter över Östersjön
Blekinge var tidigt ute med att knyta kontakter i Östersjöområdet vilket har bidragit till att Östersjösamarbetet blivit något av en profilfråga för Blekinge. I Blekinge har vi varit aktiva inom områden som kultur, hälsa, transport, maritim miljö och säkerhet och har initierat, deltagit och drivit fler projekt inom områdena.
 
Genom utvecklingen av Europa efter järnridåns fall har Blekinge fått en nyckelposition i Europa genom närheten till södra Östersjön och Öresundsregionen. Blekinge ligger nära några av Europas snabbast växande marknader, exempelvis Polen och de baltiska staterna.
 
En stärkt internationalisering, med särskilt geografiskt fokus på Östersjöregionen, är en framgångsfaktor för Blekinges fortsatta utveckling. De internationella kontakterna syftar till att öka affärsmöjligheterna och kompetensförsörjningen för både näringsliv och offentlig sektor och öka samverkan i Östersjöregionen i syfte att utveckla regionen på ett hållbart sätt.
 
De plattformar som Region Blekinge använder för att påverka och bevaka omvärlden är bland andra det gemensamma kontoret i Bryssel som vi driver med Småland och den politiska organisationen Euroregion Baltic (ERB). Se nedan. Andra samverkansformer med både privata och offentliga intressen som stärker vår position och geografiska läge är Baltic Link association och East West Transport Corridor association – där både nätverk och affärer utvecklas. 
Småland Blekinges kontor i Bryssel
Bevakar regionens intressen inom EU
Blekinge driver tillsammans med Småland ett kontor i Bryssel, Småland Blekinge South Sweden. Kontoret agerar dörröppnare och är regionens förlängda arm i Bryssel. Den främsta uppgiften är att bevaka regionens intressen i EU-relaterade frågor. Genom att vi inom Småland och Blekinge samarbetar gränsöverskridande blir vi starkare på den internationella arenan.

Bakom Småland Blekinge South Sweden står regionorganisationerna i Kalmar, Blekinge, Jönköping och Kronoberg, Landstinget Blekinge, Landstinget i Kalmar län samt Linnéuniversitetet, Högskolan i Jönköping och Blekinge Tekniska Högskola.

På kontoret i Bryssel arbetar två medarbetare och två praktikanter från främst regionens högskolor. Sven Kastö är kontorschef:

Vad gör ni just nu?
Just nu ser vi närmare på hur en rad större EU-initiativ påverkar oss i Småland-Blekinge. Ett exempel är den digitala agendan för Europa. Många förknippar EU-initiativ med lagstiftning och vad gäller den digitala agendan kan vi som medborgare komma att påverkas av hur vi kan handla enkelt och säkert via Internet oavsett var i Europa företaget man handlar av befinner sig.
 
För landstingen kan det vara viktigt att hålla ett öga på till vilken grad vi kan få vår patientdata överförd vid vård utomlands. Till ett initiativ knyts ofta EU-medel och här gäller det för Småland-Blekinges duktiga aktörer att hålla sig framme för att delta i de samarbeten som börjar ta form. Troligen är dessa samarbeten betydligt viktigare än själva EU-medlen, då samarbeten knyter avgörande kompetens till våra län som vi behöver för att utvecklas.
 
Vilka frågor är viktiga att bevaka framåt?
Frågor som rör hur vi kan försörja arbetsmarknaden med rätt kompetens är avgörande för våra län. Parallellt med länens arbete med att tillvarata och utveckla kompetensen hos de arbetslösa, samarbetar Småland-Blekinge kring att attrahera den kompetens vi idag saknar. Det kan till exempel handla om att underlätta för utländska studenter att kunna stanna kvar och arbeta i vårt näringsliv.
 
Ett annat område som vi ser närmare på under 2015 är hur vårt näringsliv kan dra nytta av vårt kunnande kring miljötänk och hela processen kring avfallshantering i och med att EU:s medlemsstater förväntas engagera sig för att öka återvinningen och minska utsläppen av det vi konsumerar. På lång sikt är vi även intresserade av att vi får tillgång till EU:s strukturfonder. Förhandlingarna för nästa programperiod har ännu inte påbörjats, men diskussionerna förs redan i Bryssel.
Småland Blekinges kontor i Bryssel
Euroregion Baltic
- politisk plattform för Östersjösamverkan
Region Blekinge är tillsammans med sju andra regioner kring Östersjön medlem i den politiska samarbetsorganisationen Euroregion Baltic. I Euroregion Baltic (ERB) finns medlemsregioner från Sverige (Blekinge, Kronoberg och Kalmar), Danmark (Bornholm), Polen (Pommern och Warminsko-Mazurskie), Litauen (Klaipeda) och Ryssland (Kaliningrad). I området som de åtta regionerna täcker bor 5,5 miljoner människor.
Blekinges representanter i ERB:s styrelse är Region Blekinges ordförande Christina Mattisson (S) och andre vice ordförande Lennarth Förberg (M). En stor del av ERB:s arbete handlar om att påverka utvecklingen i regioner, ta fram strategiska riktlinjer och ta initiativ till utbyte mellan länderna. Samarbetet har bland annat haft ett stort inflytande när det gäller att ta fram ett eget EU-program med finansiering för samarbete inom södra östersjöområdet – South Baltic Programme. Några exempel på projekt som utvecklats inom ERB-samarbetet är Moment, ett projekt som utvecklar lokala och regionala metoder för effektivare vattenhantering, se www.momentproject.eu samt YC3 ett projekt med fokus på ungas inflytande i politiska frågor www.youthboard.org.
Internationalisering och omvärldsbevakning

Att jämföra och benchmarka är en viktig del i lärande och utveckling. Demografiska utmaningar och arbetskraftsförsörjning är inte bara en utmaning för Blekinge och Sverige utan hela Europa. Således har denna fråga och utmaning kommit upp även i samarbetet Småland-Blekinge och inom samarbetet har vi i veckan gjort ett studiebesök i Stuttgart – fordons- och teknikindustrins mecka i Europa.

Delegationen från Småland Blekinge fick möjlighet att träffa Stuttgart (Region Baden Württemberg) för att ta del av deras erfarenheter och metoder i allt från samarbete med handelskammare och fackförbund till realiseringen av ”welcome center” för nya medborgare.

Av Porsche i Stuttgart fick vi exempel på metoder och strategier för långsiktig kompetensförsörjning genom exempelvis samarbete med yrkesutbildning och akademi.

Vi inser att konkurrensen är stenhård om många kompetenser och att förbättra attraktionskraft, service och välkomnande är något vi måste utveckla vidare. Att attrahera internationella studenter liksom besökare är ett första steg men vi måste också utveckla kompetensförsörjningen inom våra organisationer.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.