NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | TORSDAG 26 MARS 2015 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Blekinge vill ha östlig sträckning av höghastighetsbana
Kan ge restid på under två timmar till Malmö och tre till Stockholm
Region Blekinge har genom regionråd Christina Mattisson tagit initiativ till en kraftsamling för att ena Blekinge när det gäller var den framtida höghastighetsbanan ska dras genom södra Sverige. Höghastighetsbanan är den drivande kraften i vår tids största samhällsbyggnadsprojekt som beräknas uppgå till 400 miljarder kronor.
 
Sverigeförhandlingen är ett enormt samhällsbyggnadsprojekt där höghastighetsbanan är en central del i utvecklingen. Projektet ska medverka till en ökad bostadsproduktion och en ökad sysselsättning. Målet är 100 000 nya bostäder, främst i stationsnära lägen. 
 
Det alternativ som Blekinge nu gemensamt ska arbeta för är en så östlig sträckning av banan som möjligt, exempelvis med stationer i Växjö och Hässleholm, men även ett annat läge för stationen i Kristianstad. Den gemensamma positionen diskuterades fram under ett möte där Region Blekinge samlade länets kommuner, länsstyrelsen och Trafikverket. Mötet resulterade även i att Trafikverket ska göra en åtgärdsvalsstudie* för Blekinge Kustbana från Kristianstad till Karlskrona. Motsvarande studie görs på Skånebanan mellan Helsingborg och Kristianstad. 

– Vi inser att vi i Blekinge har utmaningar med en krokig Kustbana, säger regionråd Christina Mattisson. Men vi ska göra allt vi kan för att få bästa sträckning och anslutning till den framtida höghastighetsbanan för att på så sätt minimera restiden mellan Blekinge och Öresundsregionen liksom till Stockholm.
 
Under två timmar till Malmö
Att Blekinge får hög tillgänglighet till en ny höghastighetsbana är av avgörande betydelse för länets möjligheter att öka närheten till både Öresundsregionen och Stockholm som till andra expansiva områden. En östlig sträckning av en höghastighetsbana med stationslägen i exempelvis Hässleholm och Växjö minskar restiderna utanför länet högst väsentligt. Tre timmar till Stockholm och under två timmar till Malmö. Men för att få full effekt behöver åtgärdas göras på det regionala järnvägsnätet.
 
På Kust till kustbanan (Karlskrona-Alvesta) pågår en studie om vilka möjligheter som finns för att få snabbare förbindelser mellan Karlskrona och Växjö. Det handlar både om åtgärder på banan men kanske främst om att framöver skaffa den typen av tåg som kan utnyttja banans möjligheter att köra i 200 kilometer i timmen.
 
På mötet enades Blekinges politiska företrädare om att Region Blekinge, tillsammans med kommunerna och länsstyrelsen, ska lägga fram de mervärden i länet som kan bidra till Sverigeförhandlingens målsättningar där byggnation av bostäder utgör ett centralt inslag. En projektgrupp kommer omgående att tillsättas för att samordna Blekinges inspel.
 
Bostadsbyggande
Nu börjar arbetet med att analysera och samordna de nyttor som ska läggas fram för Sverigeförhandlarna. En expansiv bostadsproduktion är en viktig faktor.
 
I länet planerar samtliga städer bostäder i stationsnära lägen vilket är ett viktigt bidrag till utvecklingen och som får stöd av en ökad rörlighet genom betydligt snabbare tågresor. Sölvesborg och Karlshamn skulle kunna nå Lund/Malmö inom en timme i bästa fall.
 
Sverigeförhandlinges utredning med förslag till regeringen ska vara klart 2017 och regeringen kommer att fatta beslut 2018 (tre gånger snabbare än normal planeringstid). Banan beräknas vara i drift 2030-2035. Mer information finns på Sverigeförhandlingens webbplats.

* Åtgärdsvalsstudie är en metod som Trafikverket använder för att utreda olika transportlösningar. Metoden grundar sig på dialog och används i ett tidigt planeringsskede. Se Trafikverkets webbplats.
 
Fakta Sverigeförhandlingen
  • Sverigeförhandlingen arbetar för att Sverige så snabbt som möjligt ska få sin första höghastighetsjärnväg där tågen ska kunna köra i 320 km/h. 
  • Tågen kommer att gå från Stockholm till Göteborg på två timmar och till Malmö på två och en halv.
  • Satsningen ska leda till ökat bostadsbyggande och tillväxt i många kommuner och regioner längs den nya järnvägen.
  • Utredning med förslag på sträckning ska lämnas till regeringen år 2018 (minst 3 ggr snabbare än all normal planering).
  • Järnvägen beräknas vara klar 2030-35.
Läs mer på www.sverigeforhandlingen.se. Nyttig information finns också på www.stambanan.com.
Sverigeförhandlingen

Största samhällsbyggnads-projektet i modern tid

Så beskrivs den pågående planeringen, med målbild 2030, där en höghastighetsbana genom södra Sverige är central. I anslutning till banan finns förväntningar på att det ska byggas 100 000 nya bostäder, investeringar, etableringar och sysselsättning som i anslutning till projektet beräknas omfatta 400 miljarder kronor.

Investeringar i infrastruktur, kollektivtrafik och fler bostäder är helt nödvändigt för att Sverige och Sydsverige ska kunna fortsätta utvecklas och att människor och näringsliv ska trivas och växa.
 
I arbetet med Sverige-förhandlingen kommer förhoppningsvis flera viktiga steg att tas gemensamt av staten, regionerna och kommunerna. Som namnet antyder så kommer det att innebära mycket förhandlingar, samarbete och ett delat ansvar för att nå resultat.

För Blekinges del är det av största vikt att vi får bästa anslutning till kommande sträckningar i höghastighetsbanan - som främst ska binda samman våra tre storstadsregioner - men också att vi fortsätter att utveckla befintliga regionala banor så att exempelvis restiderna på dessa banor blir konkurrenskraftiga.
 
Peter Uneklint, processledare för höghastighetsbanan och Malin Dahlberg, samhällsplanerare, båda från Trafikverket, var därför inbjudna till Region Blekinge och mötte Blekinges kommuner, Landstinget Blekinge och Länsstyrelsen Blekinge för att diskutera Blekinges prioriteringar och förhandlingsläge. Att Trafikverket nu ska göra en åtgärdsvalssstudie för Blekinge Kustbana är ett viktigt steg på vägen för att kunna få ett underlag för kommande prioriteringar och förhandlingar.

Nu utvecklar vi dessa prioriteringar i ett intensivt och strategiskt projekt för att gemensamt kraftsamla och nå samsyn inför de analyser som skall vara klara till sommaren.

I Blekingestrategin har vi pekat ut vägen och betydelsen av kortare restider och att tillgängligheten till Öresundsregionen liksom norrut är av vikt.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.